....

درخواست حذف این مطلب


از همون لحظه جواب آزمایش اندکی نابسامان و گزینه مشکوکش، حین شوک و ناراحتی متعاقبش و بغضی که به سختی نگه داشته شده و هر از چند گاهی، بی هوا چند قطره ای میاد پایین؛ ی ره به " تو" فکر می کنم و پسرت ....


پ.ن. یعنی از ۳۶ ساعت پیش